Ultra

这里湿湿 会画些小破画 墙头很多产粮很少 谢谢关注和喜欢

 

一点摸鱼
课满得脱不开身碰电脑

2017-10-11  | 1  |     |  #摸鱼
 

切爆的贴纸
话说老福特手机有多图功能吗???

 

还是明信片!!!!!!

 

补习梗!!!
是画的切爆明信片!!前来lofter除草!!!

 

摸鱼存档

2017-09-01  | 1  |     |  #原创
 

啧 没图更啊

2017-08-31  | 1  |     |  #原创
 

存点涂鸦

2017-08-21  | 1  |   
 

_(:з」∠)_想表达的东西也不知道表达出来没有……就先这样啦()情节大家可以自由发挥哈哈哈嘎嘎

 

这张也四_(´ཀ`」 ∠)__ 十杰pa好难画

 

来发图了嘎嘎 最近发的都是要做明信片滴 小英雄only的时候会拿出来!!
好紧脏!!()

 

© Ultra | Powered by LOFTER